آگهی های خدمات ساختمانی فونداسیون ، اسکلت در پردیس جاجرود بومهن رودهن