آگهی های مزایده و مناقصه در پردیس جاجرود بومهن رودهن