خانه شادی پردیس

خانه بازی های تفریحی بدون رایانه
خرید یا چند ساعت کار دارید و نمی توانید کودک دلبندتان را همراه ببرید؟
از پر انرژی بودن فرزندتان خسته شده اید؟

خانه بازی مخصوص کودکان زیر 5 سال و والدین شاغل

ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه از 6:30 تا 19
پنج شنبه ها از 6:30 تا 16
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها