استخدام کارگر ساده با کلیه مزایا

شرکت تولیدی صنعتی قطعه سازی منطقه صنعتی خرمدشت با کلیه مزایا و بیمه
76217620-3
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها