حسابدار آشنا به نرم افزار هلو

حسابدار با دو سال سابقه کاری اشنا به نرم افزار هلو برای کارگاه سیاهسنگ
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است