مرکز توانبخشی _ حرفه آموزی

توانبخشی حرفه آموزی دختران معلول ذهنی و آموزش پذیر بالای چهارده سال در پردیس.
جواز از ما مکان از شما.
ملک به صورت رهن کامل نیز مقدور میباشد.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است