مرکز توانبخشی _ حرفه آموزی

توانبخشی حرفه آموزی دختران معلول ذهنی و آموزش پذیر بالای چهارده سال در پردیس.
جواز از ما مکان از شما.
ملک به صورت رهن کامل نیز مقدور میباشد.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها