کارمند فروش خانم

2 نفر کارمند فروش خانم جهت بازاریابی تلفنی با سابقه کار
ساکن پردیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها