مدیر احرایی مرکزخرید در شهر جدید پردیس

جهت همکاری درسمت مدیریت اجرایی مرکز خرید از کلیه افراد ساکن پردیس که علاقمند هستند با مرکز خرید بهارستان همکاری نمایند درخواست میگردد در وقت اداری به دفتر هیئت مدیره واقع در ط دوم ویا پلاک 76جهت تکمیل پرسشنامه مراجعه نمایند.(بازنشستگان و اشنایی با نرم افزارهلو دراولویت قراردارد ).
تلفن 76241542
موبایل 09127107543
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها