پردیس فاز ۱

فروردین جنوبی
طبقه ۴
بدون اسانسور
۷۵ متری
تمیز تخلیه
پارکینگ محوطه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها