پردیس فاز ۱

فروردین شمالی
۱۱۰ متر
طبقه سوم
تمیز
تخلیه
کلید موجود
پارکینگ انباری
با امکانات صدرصد ودسترسی به خبابان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها