پردیس فاز 11 زون 2

زون 2
تحویل آخر سال
مدارک کامل
5 برگی دارد با واریزی کامل
عرصه نقدی پرداخت شده
طبقه 5 جنوب شرقی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها