نظافت و نیروی خدمات پاساژ

جهت کلیه کارهای نظافتی و خدماتی پاساژ در شهر پردیس به یک نفر آقا دارای تجربه مشابه در ساختمان تجاری یا مجتمع بزرگ مسکونی
دارای اتاق سرایداری
با حقوق وزارت کار و بیمه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها