کارگرساده (نمایشگاه مبلمان)

کارگرساده خدمات جهت کاردرنمایشگاه مبلمان بامزایاوحقوق مکفی ،حقوق تا۴میلیون تومان پایه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها