کارگرساده (نمایشگاه مبلمان)

کارگرساده خدمات جهت کاردرنمایشگاه مبلمان بامزایاوحقوق مکفی ،حقوق تا۴میلیون تومان پایه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/CQPG
کلمات کلیدی:

کارگر ساده

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها