کلبه بازی پردیس

بازی های سالنی شهریازی برای کوذکان و نوجوانان شامل نکان دهنده و رانندکی و یسکتبال و بازی های جابزه ایی و....غیره

ادرس : پردبس فاز2 بلوار خلیخ فارس جنوبی مرکز خرید بهارستان ط اول واخد
76

ساعت کار:11صبح تا 9 شب یکسره و جمعه4 بعد از ظهزتا 9 شب

تلفن 76241542
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها