نظافت واحد اداری در پردیس

نظافت واحد ۷۰ متری بصورت ۲ جلسه در هفته
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها