نیروی خدماتی و نظافتچی

استخدام نیرو خدماتی برای فروسگاه با شرایط کاری خوب
همراه بیمه صبحانه ناهار مرخصی و حقوق مزایا خوب
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها