کارگر برای طباخی

دستگاه دار ،سالن کار ،نظافت چی
برای کار در طباخی با حقوق کافی
خوراک و جای خواب نیازمندیم
مسیج جواب نمیدم
فقط تماس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها