آشپز ماهر کمک آشپز کارگر ساده

آشپز ماهر (ایرانی پز)
کمک آشپز
کارگر ساده
جهت کار در باغ رستوران واقع در پردیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها