کارگرساده جهت کار در فست فودنیازمندیم

به یک نفر کارگرساده غیرسیگاری جهت کاردر فست فودواقع در دماوندنیازمندیم باجای خواب وسه وعده غذا
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

کارگر ساده

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها