کارگرساده جهت کار در فست فودنیازمندیم

به یک نفر کارگرساده غیرسیگاری جهت کاردر فست فودواقع در دماوندنیازمندیم باجای خواب وسه وعده غذا
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها