اشپز پیک موتوری کارگر ساده کمک اشپز

رستوران سنتی معراج
به تعداد همکار
اشپز
پیک موتوری کمک اشپز و کار گر ساده نیازمند است
اسدی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها