استخدام نیروی متعهدسالن کار

استخدام :
کباب پز
کارگر ساده
ظرفشور
سالن کار ( مودب و با ظاهری اراسته)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها