کباب زن

به یک نفر کباب زن حرفه ای، سالم سلامت، جای خواب، با سه وعده غذا،
در کباب بناب، نیازمندیم،
حقوق ماه اول 5500،در صورت رضایت کارفرما، از ماه دوم افزایش حقوق در پی دارد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها