سالن کار

به یک نیرو بابت سالن کاری در طباخی
واقع در پردیس نیاز مندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است