بوفه چوب تمیز

بوفه چوب تمیز و بدون خش خوردگی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است