عروس هلندی

جوجه عروس هلندی دم طاووسی نرم خور ۵۲ روزه رنگ مرواریدی
بسیار رام و دستی
سالم و کشیده
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

عروس هلندی