فاز۵ پردیس ضامن کلید

بلوک G-03-1p3
طبقه نهم شمال غربی
ضامن کلید واقعی
۷ میلیون اضافه واریزی دارد
۵برگی دریافت شده
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

فاز۵ ضامن کلید