میز تلویزیون

میز تلویزیون
سالم و تمیز
طول ۱۲۰
دارای دو کشو
فوری فوری فروشی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است