قیچی میلگرد و مفتول بر دستی

اصل ژاپن
قیمت توافقی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است