چوك تفگ شكاري

چوك تفتگ دولول ترك دو شماره موجود
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است