لوازم ماهواره

دو دیش و چهار عدد LNB
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها