معلم خصوصی ریاضیات فیزیک و هندسه در شهر پردیس

تدریس خصوصی ریاضیات و فیزیک و هندسه ی دوره ی اول وردوم متوسطه توسط دبیر مجرب با ۲۰ سال سابقه ی تدریس در مناطق ۱ و۳ تهران در شهر جدید پردیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها