دپارتمان املاک

به همکار خانم در امور ملکی

اشنا به امور ملکی با روابط عمومی بالا

و ظاهری اراسته در پردیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها