مشاوراملاک خانم درپردیس نیازمندیم

به تعدادی مشاوراملاک خانم درساختمان اداری پردیس باحقوق ثابت وپورسانت مناسب نیازمندیم
09121329676
09121494113
جوادی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها