خدمات کشاورزی نوین

خدمات کشاورزی نوین دکتر قلی یان
مشاوره و گیاهپزشکی
سم ،کود ونهاده های کشاورزی
بذر
مشاوره در امور احداث و نگهداری باغات میوه
استان تهرامن،بومهن بلوار اصلی جنب ابزار ۲۲۰
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها