فلافلی

به یک نفر جهت کار در فلافلی فاز ۴ پردیس نیازمندیم بدون جای خواب
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است