تدریس خصوصی

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی توسط دبیر رسمی آموزش و پرورش شاغل در دبستان ایثار.
تضمینی ،و به کار گیری روش های نوین تدریس.
تلفن همراه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها