مبلمان هفت نفره استیل با میزناهارخوری هشت نفره

مبل وصندلی ها پارچه ترک میزناهارخوری بامیزجلومبل و دوتاعسلی باشیشه ۱۰میل برنز ابزار دوپله خورده پایه های میزناهارخوری ومیزجلومبل وعسلی ها باکسی هستن که مناسب برای وسایل پذیرایی میباشد.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است