هم خانه دانشجویی یک شب

دو نفر آقای متاهل دانشجوی ارشد علوم شناختی پردیس هستیم ساکن شهر مشهدمقدس
دو روز آخر هفته برای دانشگاه در پردیس هستم و تمایل دارم بجای خوابگاه رودهن در پردیس اقامت کنیم
با کسی که در پردیس خانه و محل اقامت دارد و برای یک شب چهارشنبه شب ها امکان هم خانه شدن را داردنیازمندیم
شماره تماس و واتساپ من
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها