مونتاژ کار خانم و آقا

واحد تولیدی معتبر واقع در خرمدشت برای خط تولید خود مونتاژ کار خانم و آقا استخدام مینماید
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست