صدور و مشاوره انواع بیمه نامه های ثالث و بدنه و مس

تخفیفات مربوط به صدور انواع بیمه نامه اعم از ثالث و بدنه خودرو و مسئولیت ، آتش سوزی و ...در ..... بیمه ایران ..... صدور ثالث با ۵درصد تخفیفات بیشتر
. تخفیف *ویژه* نماینده
صدور بیمه نامه ثالث با شرایط :
50% نقد و مابقی طی ۲ قسط ماهیانه ????

صدور بیمه نامه بدنه با شرایط :
℅ 30 نقد و ℅ 70اقساط طی 3 قسط ماهیانه ????
تخفیفات مربوط به بیمه ایران میباشد.
ارسال بیمه نامه رایگان میباشد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها