استخدام در شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان واقع در پارک فن آوری جهت تکمیل کادر تولید خود احتیاج به پرسنل با آشنایی با مونتاژ الکترونیکی دارد ( ترجیحا آقایان)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها