استخدام دفتردار

استخدام یک خانم جهت حسابداری و دفترداری پمپ بنزین با بیمه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست