نیازمند کارگر ساده پرداخت کار و ابدارچی

یک کارگاه هنری نیازمند به:
کارگر ساده فنی
پرداختکار
آبدارچی
-محل کار سیاهسنگ
-بدون حاشیه
-وقت شناس
نیازمند است
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها