پرستار

به یه خانم متعهد برای پرستاری هفته ای سه روز برای مادر پوشکی با قیمت هر شب ۸۰ تومان نیازمندیم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است