پردیس فاز 3

دوخوابه
ضلع جنوبی وبهترین نورگیر
بهترین ویو
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است