سالن كار و نيروي خدماتي خانم و اقا

به تعدادي سالن كار و نيروي خدماتي خانم و اقا جهت رستوران واقع در فا دو پرديس نيازمنديم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست