استخدام برش کار و مونتاژ کار

به چند برشکار و مونتاژ کار جهت کار در یک کارگاه واقع در کمرد- جاجرود- شهرک صنعتی خرمدشت، نیازمندیم.

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها