نیاز به مونتاژ کار

به یک نفر نیروی مونتاژ کار آشنا با ورق کاری (شیت متال) و روند تولید و مونتاژ رک سروری با حداقل سه سال سابقه کار نیازمندیم.
ترجیجا آشنا با انبارداری
آشنا با کامپیوتر و نرم افزارهای آفیس
محل کار سیاه سنگ
دارای حقوق و مزایای از روز اول (حتی به صورت آزمایشی)
پس از انعقاد قرارداد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز قرار خواهد گرفت
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است