استخدام مسئول پذیرش و صندوقدار

مسئول پذیرش و صندوقدار خانم جهت بخش رادیولوژی و سونوگرافی در درمانگاه مهرجرد نیازمندیم
۰۹۱۲۲۰۲۲۳۴۴ شادکام
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها