برگزاری جلسات گروهی و خصوصی رفع اشکال ریاضی و زبان

برگزاری جلسات گروهی و خصوصی رفع اشکال ریاضی و زبان و فیزیک کلیه پایه ها (فرصت استثنایی برای دانش آموزانی که زودتر ثبت نام کنند)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها